Nowe Prawo budowlane 2015 wchodzi w życie 28 czerwca 2015 roku. Wprowadzone są penie zmiany prawa budowlanego dotyczące głównie budownictwa mieszkaniowego. Wiele zmian dotyczy tego czy wymagane będzie tylko zgłoszenie czy pozwolenie. Możliwa będzie budowa domu na zgłoszenie, lecz tylko w pewnych wypadkach. Określono jakie dokumenty do zgłoszenia są wymagane dla różnych robót. Budowa ogrodzenia przy drodze nie wymaga już żadnych formalności. Budowa garażu na zgłoszenie to duże uproszczenie dla inwestorów prywatnych. Częste pytanie do od kiedy obowiązuje nowe prawo budowlane – otóż od 28 czerwca 2015 roku. Budowa domu jednorodzinnego może być nieco szybsza w zakresie formalności projektowych. Od czerwca budowa szamba i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagać będzie najczęściej tylko zgłoszenia. Nadal, dla domku jednorodzinnego, wymagane będą warunki zabudowy lub MPZP. Dom na zgłoszenie (do bez pozwolenia) czyli budowa bez pozwolenia przy domu będzie teraz możliwa.

Nowe przepisy Prawa budowlanego, uchwalone 20 lutego 2015 r., zaczną obowiązywać od 28 czerwca. Omawiamy część wprowadzonych zmian, dotyczących budownictwa jednorodzinnego. Na uwagę zasługują zmiany częściowo zmniejszające ilość formalności związanych z niektórymi pracami budowlanymi.

Zmiany w Prawie budowlanym wejdą w życie po trzech miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli 28 czerwca 2015r. 

Jednakże nie wszystkie zapisy od razu będą obowiązywać w znowelizowanej formie. Dotyczy to części punktów z paragrafu 82b, który związany jest z pracą organów administracji architektoniczno-budowlanej. 

Należy pamiętać, że w przypadku spraw (budów, przebudów, remontów, zgłoszonych i trwających postępowań o wydanie decyzji pozwolenia czy zgłoszenia itp.) rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów Prawa budowlanego (czyli do 28 czerwca), obowiązują przepisy dotychczasowe.

Zaznaczamy, że omawiane w artykule kwestie to tylko niektóre ze zmian wprowadzanych przez znowelizowane Prawo budowlane.

Budowa domu jednorodzinnego na zgłoszenie

Jedną z najistotniejszych zmian dla wielu inwestorów prywatnych jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla tradycyjnych domków jednorodzinnych.

Dotyczy to jednak tylko budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania (określany przez projektanta) mieści się w całości w granicy działki inwestora. Jeśli dom projektowany jest na kilku działkach, to obszar oddziaływania musi ograniczać się do powierzchni wszystkich tych działek. 

Nie oznacza to jednak zupełnej samowoli inwestorów. Konieczne jest bowiem sporządzenie projektu budowlanego domku przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Do wniosku o zgłoszenie należy załączyć cztery egzemplarze projektu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w przypadku zgłaszania przebudowy domu jednorodzinnego, lecz jest konieczna przy jego budowie. 

Ważną zmianą, która również wpływa na skrócenie czasu opracowania dokumentacji projektowej, jest brak konieczności uzyskania od gestorów sieci zapewnienia o dostępie do mediów (prąd, woda, gaz, kanalizacja itp.). Kwestia podłączenia budynku do odpowiednich mediów, zapewniających możliwość zamieszkania, weryfikowana będzie dopiero na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku, a nie, jak obecnie, na etapie występowania o decyzję o warunkach zabudowy.

W praktyce, zmiany wprowadzone w zakresie procedury budowy domków jednorodzinnych umożliwią skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień dokumentacji i ostatecznie ‒ zgody na budowę ‒ o ok. 1-2 miesiące. 

Niestety zwiększy się w związku z tym zakres zadań projektanta, do którego obowiązków będzie należało także dokładne określenie obszaru oddziaływania inwestycji. W związku tym nie należy spodziewać się znacznego spadku cen dokumentacji projektowych – w praktyce ich sporządzenie i tak będzie wymagało takich samych uprawnień, przede wszystkim w branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

Budynki gospodarcze, altany, garaże na zgłoszenie

Pozwolenia na budowę nie będzie wymagać postawienie wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych, w tym również garaży, altan, ganków i ogrodów zimowych, jeśli ich powierzchnia zabudowy (nie mylić z powierzchnią użytkową) nie przekroczy 35m2. Jednocześnie liczba takich obiektów nie może być większa niż jeden na każde 500m2 powierzchni działki. 

W przypadku obiektów o powierzchni większej niż 35m2 lub gdy chcemy ich wybudować więcej niż jeden na każde 500m2 działki, konieczne będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Jeśli budynek spełnia kryteria budowy podlegającej jedynie zgłoszeniu, nie musimy załączać do wniosku pełnego projektu budowlanego. Wystarczą jedynie odpowiednie szkice i rysunki oraz opis rodzaju i zakresu prac w samym wniosku.

Budowa ogrodzenia przy drodze bez żadnych formalności

Zgodnie z nowym prawem budowlanym, zgłoszenia wymagać będzie jedynie budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20m, niezależnie od jego lokalizacji (przy drodze lub od strony sąsiada). 

Do tej pory zgłoszenia wymagały ogrodzenia stawiane od strony dróg publicznych, parkingów i placów. Po wejściu w życie omawianych zmian postawienie ogrodzenia o wysokości mniejszej niż 2,20m nie będdzie wymagało ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

Nie oznacza to jednak, że mamy nieograniczoną możliwość wyboru rodzaju ogrodzenia. Musimy bowiem sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki obwiązuje dla naszej działki, aby upewnić się, czy MPZP nie zabrania lub nie narzuca konkretnych rodzajów ogrodzeń. Często spotyka się na przykład zapis, że od strony dróg publicznych zakazuje się budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

W takim przypadku, mimo braku konieczności zgłaszania budowy, musimy przestrzegać tych zasad, gdyż ich złamanie może, w razie kontroli, skończyć się nakazem rozbiórki ogrodzenia. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku lokalizacji w pobliżu cieków wodnych, rzek itp. ogrodzenie powinno także spełniać warunki ustawy Prawo wodne.

Budowa zjazdu z drogi publicznej na zgłoszenie

Do tej pory do budowy każdego zjazdu z drogi publicznej, konieczne było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Znowelizowane Prawo budowlane zakłada jedynie konieczność zgłoszenia zamiaru budowy zjazdu. 

Nie wyklucza to jednak obowiązku uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Zgoda ta stanowić będzie załącznik do wniosku o zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu. 

W przypadku budowy zjazdu nad sieciami uzbrojenia, zarządca drogi lub urząd przyjmujący wniosek zgłoszenia może nakazać nam dodatkowe uzgodnienie lokalizacji i konstrukcji planowanego zjazdu z gestorami tych sieci (co często, niestety, wiąże się z dodatkowymi opłatami).

Budowa szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków

Nowelizacja Prawa budowlanego doprecyzowuje często dyskutowaną kwestię obowiązku zgłaszania zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i tzw. szamba.

Zgodnie z art. 29 pkt. 1 ust. 3 i 3a, pozwolenia nie wymaga budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę oraz budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo) o pojemności nie większej niż 10m3.

Obie budowy wymagają jednak zgłoszenia w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Do wniosku o zgłoszenie nie trzeba załączać projektu budowlanego, wystarczą odpowiednie szkice i, ewentualnie, „karty katalogowe producenta” oraz doprecyzowanie rodzaju i zakresu prac w samym wniosku.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia - zmiany formalne

Znowelizowane Prawo budowlane nie narzuca dla wszystkich robót podlegających zgłoszeniu, obowiązku sporządzenia projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. 

Zgodnie z art. 30 pkt. 2, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo należy załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, obliczenia, uzgodnienia, pozwolenia i opinie. 

Istotną zmianą, z punktu widzenia inwestora, jest wydłużenie czasu, w którym inwestor może rozpocząć roboty zgłoszone we wniosku, z dwóch (obecnie) do trzech lat. Dopiero jeśli w ciągu trzech lat nie rozpoczniemy budowy, konieczne będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o zgłoszenie. 

Czas ten liczy się od planowanej daty rozpoczęcia prac wskazanej we wniosku, a nie od daty faktycznego złożenia wniosku (w praktyce najczęściej jest to data o miesiąc późniejsza niż data złożenia wniosku w urzędzie).

Nowe Prawo budowlane 2015 wchodzi w życie 28 czerwca 2015 roku. Wprowadzone są penie zmiany prawa budowlanego dotyczące głównie budownictwa mieszkaniowego. Wiele zmian dotyczy tego czy wymagane będzie tylko zgłoszenie czy pozwolenie. Możliwa będzie budowa domu na zgłoszenie, lecz tylko w pewnych wypadkach. Określono jakie dokumenty do zgłoszenia są wymagane dla różnych robót. Budowa ogrodzenia przy drodze nie wymaga już żadnych formalności. Budowa garażu na zgłoszenie to duże uproszczenie dla inwestorów prywatnych. Częste pytanie do od kiedy obowiązuje nowe prawo budowlane – otóż od 28 czerwca 2015 roku. Budowa domu jednorodzinnego może być nieco szybsza w zakresie formalności projektowych. Od czerwca budowa szamba i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagać będzie najczęściej tylko zgłoszenia. Nadal, dla domku jednorodzinnego, wymagane będą warunki zabudowy lub MPZP. Dom na zgłoszenie (do bez pozwolenia) czyli budowa bez pozwolenia przy domu będzie teraz możliwa.
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki