logo
logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

§1 - Podstawowe definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonała rejestracji w portalu, posiadająca dostęp do limitowanych treści i funkcjonalności strony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Gość - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która nie dokonała rejestracji w portalu i nie posiada dostępu do limitowanych treści strony.
 3. Zarejestrowane konto użytkownika – istniejący w bazie portalu zapis, potwierdzający fakt uzyskania statusu Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikowania danych podanych podczas rejestracji a także do likwidacji konta. Likwidacja zarejestrowanego konta odbywa się na wniosek (w formie e-mail) Użytkownika, przesłany do Administratora portalu.
 4. Właściciel portalu - właścicielem i jednocześnie zarządcą portalu zbudujmydom.pl jest firma DROGIMEX, z siedzibą przy ul. Chłapowskiego 10/16, 63-100 Śrem (adres korespondencyjny: ul. Poznańska 110h, 62-023 Kamionki), NIP: 785-173- 69-92, REGON: 302690873.
 5. Administrator portalu – administratorem portalu jest Tomasz Sochacki (właściciel firmy zarządzającej portalem). Kontakt do administratora portalu: tomasz.sochacki@drogimex.pl.

§2 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu zbudujmydom.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników i Gości oraz usługi oferowane im przez portal.
 2. Portal składa się z części ogólnodostępnej, widocznej dla Gości, oraz części limitowanej, widocznej wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników portalu.

§3 - Rejestracja w portalu

 1. Rejestracja w portalu jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie portalu zbudujmydom.pl. Formularz dzieli się na pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i nieobowiązkowe.
 3. Za prawdziwość danych zawartych w formularzu odpowiada Użytkownik.
 4. Rejestracja w portalu jest bezpłatna i dobrowolna.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał treść niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji, poprzez wyjście ze strony w czasie wypełniania formularza.
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może logować się w portalu z wykorzystaniem podanego w formularzu adresu email i wybranego przez siebie hasła dostępu.
 8. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikowania swoich danych, podanych w formularzu rejestracyjnym. Usunięcie konta możliwe jest po wcześniejszym wysłaniu prośby o likwidację konta do administratora portalu.
 9. Zabrania się rejestracji więcej niż jednego Użytkownika dla danego adresu e-mail.
 10. Użytkownik oświadcza, że nie będzie udostępniał dostępu do konta osobom trzecim, oraz że nie będzie korzystał z kont innych Użytkowników.
 11. Rejestracja w portalu wymaga zgody na kierowanie na adres e-mail informacji handlowych, promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych itp. przez administratora portalu i firmę zarządzającą portalem.

§4 - Prawa o obowiązki stron

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług i innych funkcjonalności portalu zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu, a w szczególności do:
  • nie używania w ramach dodawania jakiejkolwiek treści wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
  • nie dodawania treści niezgodnych z prawdą,
  • nie dodawania treści, zdjęć, filmów i wszelkiego rodzaju innych elementów, do których nie posiada praw autorskich bądź majątkowych lub też nie zgodnie z licencją określającą sposób ich wykorzystywania,
  • nie powielania tej samej treści,
  • nie dodawania treści o charakterze erotycznym lub z innych względów nie przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia,
  • działania w sposób nienaruszający prawa innych Użytkowników,
  • nie podejmowania działań powodujących destabilizację portalu lub narażających Użytkowników i odwiedzających na szkody, takich jak: odczytywanie haseł, umieszczanie plików wykonywalnych, wykradanie informacji z bazy portalu, spamowanie itp.
  • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian w regulaminie dostępnego na stronach portalu,
  • nie obciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na koncie,
  • ochrony hasła.
 2. Właściciel oraz Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Użytkownicy i Goście korzystają z portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Gościa, wynikające z nieprawidłowego lub nieświadomego korzystania z portalu,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, nie zależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • skutki wykorzystania pobranych z portalu informacji i plików,
  • szkody powstałe w wyniku usterek, przerw lub niestabilnego działania portalu,
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • treść zleceń i ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych.
 3. Zarządzający ma prawo do:
  • okresowego wyłączania portalu bez uprzedniego powiadomienia,
  • okresowego wyłączania portalu bez uprzedniego powiadomienia,
  • usuwania wszelkich treści i danych wytworzonych przez Użytkownika wraz z możliwością skasowania lub zablokowania jego Konta, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, polskiego prawa, powiela treści / dane, podaje nieautentyczne treści / dane lub jeżeli Zarządzający uzna to za zasadne,
  • wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania powiadomień, ponagleń, przypomnień, ostrzeżeń, informacji o zmianach w działaniu portalu i Regulaminie, nowych możliwościach Portalu, sprawach technicznych związanych z obsługą Konta i kształtowaniem treści oraz innych informacji pozwalających na prawidłowe świadczenie usług w portalu oraz jego rozwój,
  • wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Użytkowników w celach marketingowo – reklamowych,
  • wprowadzania zmian w Regulaminie,
  • dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania portalu,
  • usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie,
  • zaprzestania działalności,
  • przeniesienia praw do portalu,
  • oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem.
 4. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Zarządzającego ani Właściciela.
 5. Zarządzający dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
  • portal zawierał tylko prawdziwe dane i informacje,
  • pozbawiony był wad i działał w sposób ciągły,
  • stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.

§5 - Funkcjonalności i usługi płatne

 1. Usługi odpłatne, dostępne na portalu wymieniane są w bieżącym Cenniku. Cennik udostępniony zostanie na wniosek przesłany drogą elektroniczną lub telefoniczną, jeśli w danym okresie portal będzie świadczył usługi odpłatne (np. reklama w portalu).
 2. Dla każdego zlecenia usług reklamowych na portalu zostanie przygotowana oddzielna wycena (na wniosek Użytkownika) oparta na aktualnie obowiązującym cenniku oraz uwzględniająca przyznane rabaty. Wraz z ofertą Użytkownik otrzyma Zamówienie, które będzie podstawą do opłacenia zamówionych usług. Zamówienie będzie miało charakter faktury proforma, przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Zarządzający może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Modyfikacje te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Opłaty za usługi świadczone poprzez Portal mogą być wnoszone przez Użytkowników w sposób określony w Zamówieniu.
 5. Usługi świadczone poprzez Portal aktywowane są po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika w kwocie oraz terminie określonym w Zamówieniu.
 6. Jeśli w okresie wskazanym na Zamówieniu, zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie uważa się za anulowane.
 7. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika otrzyma on drogą elektroniczną (e-mail) właściwą fakturę VAT. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres (przy czym adres ten może być inny od adresu podanego podczas rejestracji).
 9. Portal poinformuje Użytkownika, że zbliża się termin wygaśnięcia ważności wykupionych przez niego usług oraz prześle propozycję Zamówienia dalszego pakietu usług.
 10. Termin płatności w przypadku chęci przedłużenia usługi podany zostanie na nowym zamówieniu wysłanym do Użytkownika drogą elektroniczną.
 11. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym w punkcie 14, portal będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.
 12. Wszystkie porozumienia, umowy i zamówienia zawierane pomiędzy Portalem (firmą Drogimex Tomasz Sochacki), a zleceniodawcą reklamy (Użytkownikiem), będą zgodne z aktualnie obowiązującymi (na dzień podpisania umowy/porozumienia/przyjęcia zlecenia) przepisami Kodeksu Cywilnego oraz z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014, poz. 827).

§6 - Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, składana przez Użytkownika, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej oraz powinna zawierać:
  • imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Użytkownika,
  • adres pocztowy,
  • adres mailowy,
  • treść i uzasadnienie reklamacji oraz działania oczekiwane od Zarządzającego w związku z tą reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres pocztowy Zarządzającego, wskazany w Regulaminie lub adres mailowy Administratora podany w niniejszym Regulaminie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zarządzającego lub Administratora. Klient poinformowany zostanie na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach.
 4. Prawo do rozstrzygania reklamacji posiada Zarządzający oraz Właściciel.

§7 - Ochrona prywatności

 1. Użytkownik, który dokonuje Rejestracji lub posiada już Konto, podając dane osobowe na stronach portalu oświadcza, że:
  • są one zgodne z prawdą i podaje je dobrowolnie,
  • wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  • został poinformowany o przysługującym mu prawach wynikających z niniejszego Regulaminu,
  • wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych przez Zarządzającego w celu prawidłowego świadczenia usług w portalu w sposób opisany w Regulaminie, w tym w celach operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Konta i uczestnictwem Użytkownika w portalu,
  • wyraża zgodę na wysyłanie przez Zarządzającego na podany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Zarządzającego, Właściciela lub jego kontrahentów,
  • ma ukończone 18 lat albo jako osoba niepełnoletnia otrzymał zgodę przedstawiciela ustawowego na podawanie danych osobowych go dotyczących.
 2. Danymi zebranymi poprzez Portal administruje Właściciel portalu.
 3. Zarządzający przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 4. Prawa autorskie Portalu są zastrzeżone.
 5. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Właściciela lub Zarządzającego. W przypadku wykorzystania zdjęć, będących własnością portalu (opatrzonych w stopce zdjęcia informacja „Źródło: zbudujmydom.pl”) należy wyraźnie wskazać źródło pochodzenia zdjęcia, tj. adres portalu zbudujmydom.pl.

§8 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 i zmienia regulamin z dnia 10.05.2015.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. i innych ustaw.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie portalu zbudujmydom.pl.
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych Regulaminem konsekwencji.
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.