Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Umowa na dostawę i montaż okien - jakie kwestie są istotne?

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
Podczas zakupu okien i drzwi zazwyczaj zawieramy umowę z dostawcą, regulującą warunki dostawy i montażu. Jednakże, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas podpisywania takiej umowy i dlaczego jest to tak istotne.

Znaczenie umowy na dostawę i montaż okien

Zawarcie umowy ma ogromne znaczenie, ponieważ stajemy się stroną umowy, co za tym idzie, ponosimy związane z nią prawa i obowiązki. Na początku wszystko jest jasne i przebiega zgodnie z intencjami obu stron. Problemy pojawiają się jednak w sytuacji konfliktu. Wówczas każda ze stron może inaczej interpretować klauzule umowne, dążąc do swoich korzyści. Jeśli rozwiązanie konfliktu polubownie nie będzie możliwe, konieczne staje się skorzystanie z drogi sądowej, gdzie rodzaj umowy będzie kluczowy w rozstrzygnięciu sporu.

Wybór rodzaju umowy

Jeśli chodzi o wybór rodzaju umowy, to często pojawiają się spory związane z umowami montażu. Dlatego ważne jest, aby określić, czy mamy do czynienia z umową o dzieło, czy umową o roboty budowlane, co jest kluczowe dla praw i obowiązków stron.

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa o roboty budowlane są umowami nazwanymi, co oznacza, że są regulowane szczególnymi przepisami prawa. W przypadku umowy o dzieło, przepisy Kodeksu cywilnego (art. 627-646) określają prawa i obowiązki stron, gdzie wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowę o roboty budowlane regulują natomiast przepisy art. 647-658 k.c., gdzie wykonawca zobowiązuje się do budowy obiektu zgodnie z projektem i zasadami technicznymi, a inwestor do dokonania niezbędnych czynności przygotowawczych i zapłaty wynagrodzenia.

Warto zwrócić uwagę na stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które wskazuje, że montaż okien nie jest uważany za roboty budowlane, jeśli nie wiąże się z modyfikacją otworów okiennych w budynku. Dlatego umowy między sprzedawcami a nabywcami okien, dotyczące dostawy i montażu, są umowami o dzieło. Jest to istotne, ponieważ określa prawa i obowiązki stron umowy.

Prawa zamawiającego:

 • Żądanie zmiany wynagrodzenia, jeśli cena lub stawki ulegną zmianie w trakcie montażu na skutek zarządzenia organu państwowego.

 • Odstąpienie od umowy o dzieło w przypadku znacznego wzrostu kosztorysowego wynagrodzenia.

 • Niepodwyższanie wynagrodzenia, jeśli umówiono wynagrodzenie ryczałtowe.

 • Oczekiwanie użycia dostarczonych materiałów w odpowiedni sposób oraz złożenie rachunku i zwrot niezużytych materiałów.

 • Oczekiwanie na niezwłoczne powiadomienie przez wykonawcę o problemach z dostarczonym materiałem lub innych okolicznościach, które mogą utrudnić montaż.

 • Odstąpienie od umowy przed ukończeniem montażu w przypadku opóźnień ze strony wykonawcy.

 • Wyzwanie wykonawcy do zmiany sposobu montażu z określeniem terminu, a po jego upływie odstąpienie od umowy lub powierzenie montażu innej osobie.

 • Żądanie zwrotu dostarczonych materiałów i wydania dzieła w przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia montażu innej osobie.

 • Odstąpienie od umowy w przypadku nieukończenia montażu, pod warunkiem zapłaty umówionego wynagrodzenia (po odliczeniu oszczędności wynikających z niewykonania montażu).

Prawa wykonawcy:

 • Żądanie od zamawiającego wskazania terenu budowy lub miejsca montażu.

 • Odmowa montażu, jeśli zamawiający nie dostarczył materiałów, które miał dostarczyć.

 • Wymaganie zwrotu dostarczonych materiałów, które nie nadają się do montażu.

 • Wymaganie zapłaty wynagrodzenia, jeśli zamawiający nie oddał materiałów do montażu, mimo że umowa została zrealizowana z jego winy.

 • Wstrzymanie się z wydaniem dzieła, jeśli zamawiający odstąpił od umowy, ale nie uiścił jeszcze zapłaty.

 

Podsumowując, przy zawieraniu umowy na dostawę i montaż okien warto:

 • Dokładnie czytać i analizować umowę.

 • Upewnić się, czy umowa ma charakter umowy o dzieło, czy o roboty budowlane, co wpływa na prawa i obowiązki stron.

 • Zwracać uwagę na klauzule dotyczące zmiany wynagrodzenia i procedury odstąpienia od umowy.

 • Ustalać realistyczne terminy montażu.

 • Wprowadzać zapisy dotyczące jakości materiałów, sposobu montażu oraz ewentualnych sankcji za niewykonanie umowy.

 • W miarę możliwości korzystać z pomocy prawnika przy analizie umowy.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 14 września 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.