Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jak zgłosić rozbiórkę budynku?

Źródło: panoramio.com
Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz gospodarczych może wymagać pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego lub tylko zgłoszenia zamiaru rozbiórki. Zależy to od rodzaju budynku i jego statusu u konserwatora zabytków. Doradzamy jak uzyskać określone zgody na rozbiórkę.

Jeśli chcemy rozebrać budynek zlokalizowany na naszej działce musimy to zgłosić w odpowiednim urzędzie. Część budynków może jednak wymagać uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

Obiekty, które wymagają zgłoszenia zamiaru rozbiórki

Bez uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę, można zlikwidować budynki i budowle, nie wpisane do rejestru zabytków i nie będące pod ochroną konserwatorską, jeśli ich wysokość nie przekracza 8 metrów i jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Bez pozwolenia można rozebrać również wszystkie te obiekty, których budowa / postawienie, zgodnie z prawem budowlanym, nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę. Oczywiście dotyczy to wyłącznie budynków nie wpisanych do rejestru zabytków.

Typowymi obiektami znajdującymi się na działkach prywatnych, które najczęściej chcemy wyburzyć są tzw. domki gospodarcze (jeśli ich powierzchnia nie przekracza 25m2), małe altanki, wiaty garażowe itp. W większości przypadków obiekty te wymagają jedynie zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki.

Gdzie należy zgłosić zamiar rozbiórki budynku?

Dla obiektów, które nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę, należy złożyć tzw. zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wniosek z odpowiednimi załącznikami należy składać w Starostwie powiatowym lub w Urzędzie miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu, jak Poznań, Warszawa itp.).

Wniosek najczęściej kierujemy do wydziału Urbanistyki, Architektury, Budownictwa itp. (różne nazwy w zależności od urzędu i miasta).

Aby uwzględnić w zgłoszeniu wszystkie wymagane prawem elementy, zalecamy skorzystanie z gotowych wzorów wniosków, dostępnych w każdym urzędzie (często również na stronach internetowych urzędów).

Jak wypełnić wniosek o rozbiórkę budynku?

Wniosek zamiaru rozbiórki nie jest trudno do wypełnienia i nie wymaga zatrudniania specjalisty architekta czy konstruktora. Główne dane jakie muszą się znaleźć we wniosku to dane inwestora (ewentualnie pełnomocnika, jeśli zlecamy komuś wypełnienie wniosku) oraz podstawowe informacje na temat danego obiektu budowlanego.

Istotne są przede wszystkim takie dane jak wymiary budynku (oraz jego powierzchnia) w tym również jego wysokość (mierzona od poziomu terenu).

We wniosku należy także określić dokładną lokalizację budynku, tj. jego adres, numer działki na której się znajduje itp. (zgodnie z odpowiednimi polami we wniosku).

We wniosku najczęściej musimy również opisać zakres i sposób prowadzonych prac rozbiórkowych. W tym miejscy wystarczy krótki opis, mówiący o tym, że rozbiórka wykonywana będzie w sposób ręczny (z użyciem powszechnych elektronarzędzi jak młoty udarowe itp.) lub zmechanizowany (jeśli chcemy użyć np. koparki itp.). Warto tutaj również zawrzeć informację, że prace rozbiórkowe nie będą naruszały terenów przyległych do działki inwestora i ewentualna praca sprzętu (koparka, żuraw) również zostaną ograniczone wyłącznie do działki inwestora. Dobrą praktyką jest również zawarcie informacji, że wykonana rozbiórka oraz prace rozbiórkowe nie będą miały wpływu na zagospodarowanie i użytkowanie działek sąsiednich.

We wniosku należy także podać datę planowanej rozbiórki (nie może ona być wcześniejsza niż data złożenia wniosku). Data ta powinna uwzględniać 30-dniowy okres, jaki ma urząd na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do wniosku. W praktyce zaleca się zatem, aby termin ten określać jako data składania wniosku + 30 dni.

 

Od złożenia wniosku musimy odczekać 30 dni i jeśli w tym czasie nie otrzymamy od urzędu (Starostwo lub Urząd miasta) odmowy, to możemy przystąpić do wykonania rozbiórki. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót (budowy lub rozbiórki) Urząd, do którego kierujemy wniosek, nie wyda nam decyzji. Zgodą na wykonanie wnioskowanych prac jest brak reakcji ze strony urzędu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Prace rozbiórkowe możemy rozpocząć w ciągu 2 lat od daty określonej we wniosku.

Do wniosku zgłoszenia zamiaru rozbiórki budynku powinniśmy dołączyć również odpowiednie załączniki. Przede wszystkim będzie to szkic usytuowania budynku na działce. Dobrze jest wykonać taki szkic na mapie geodezyjnej lub ewidencyjnej. Tzw. „nieaktualizowaną” mapę geodezyjną można uzyskać z ośrodka geodezyjnego odpowiedniego dla danego miasta (często są to Starostwa lub jednostki podległe pod Urzędy miasta). W większości przypadków w zupełności wystarczy mapa w formacie A4 z naszą działką, której koszt wynosi ok 20-30zł.

Jeśli nie dysponujemy mapą, możemy wykonać samodzielnie prosty szkic, wrysowując na kartce granice działki z lokalizacją wszystkich budynków, które się na niej znajdują. Istotne jest, aby szkic ten wykonać z zachowaniem skali (np. 1:250, 1:500). Na szkicu należy również określić wymiary budynku i jego odległości od granic działek.

Do zgłoszenia należy również wypełnić oddzielny druk tzw. prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (druk do pobrania w urzędach wraz z wnioskiem). W dokumencie tym wpisujemy swoje dane z dowodu osobistego i wypełniamy odpowiednie pole, określające rodzaj prawa (własność, współwłasność, umowa dzierżawy itp.).

Zgoda na rozbiórkę budynków i budowli nie podlega opłacie skarbowej.

Sytuacje wyjątkowe gdy wymagane będzie pozwolenie na rozbiórkę

W niektórych sytuacjach, mimo że dany budynek nie wymagał pozwolenia na budowę, jego rozbiórka może wymagać decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Dotyczy to przypadków, gdy rozbiórka danego obiektu mogłaby spowodować pogorszenie stosunków wodnych na danym terenie, warunków sanitarnych i stanu środowiska naturalnego. Wyjątki stanowią również sytuacje, gdy prowadzone prace rozbiórkowe mogą znacząco oddziaływać na sąsiednie budynki. W takich przypadkach, odpowiedni urząd może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę, co wiąże się z koniecznością wykonania odpowiedniego projektu. Projekt taki musi opracować osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (architekt, konstruktor itp. w zależności od rodzaju obiektu).

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook

Polecane artykuły

nowe prawo budowlane 2017, zmiana prawa budowlanego, zjazd bez zgłoszenia, zjazd bez pozwolenia, budowa zjazdu bez zgłoszenia, zjazd 2017, budowa zjazdu 2017, garaż bez pozwolenia, garaż bez zgłoszenia, pozwolenie na budowę czy zgłoszenie, przebudowa bez zgłoszenia
nowe prawo budowlane 2017, zmiana prawa budowlanego, zjazd bez zgłoszenia, zjazd bez pozwolenia, budowa zjazdu bez zgłoszenia, zjazd 2017, budowa zjazdu 2017, garaż bez pozwolenia, garaż bez zgłoszenia, pozwolenie na budowę czy zgłoszenie, przebudowa bez zgłoszenia

Nowe Prawo budowlane 2017

Nowe Prawo budowlane 2017

budowa domu na działce rolnej, działka siedliskowa, dom na działce rolnej, dom i gospodarstwo rolne
budowa domu na działce rolnej, działka siedliskowa, dom na działce rolnej, dom i gospodarstwo rolne

Czy można budować dom na działce rolnej?

Czy można budować dom na działce rolnej?

Nowe możliwości w fotowoltaice dla przedsiębiorstw. Zmiana ustawy o OZE
Nowe możliwości w fotowoltaice dla przedsiębiorstw. Zmiana ustawy o OZE

Nowe możliwości w fotowoltaice dla przedsiębiorstw. Zmiana ustawy o OZE

Nowe możliwości w fotowoltaice dla przedsiębiorstw. Zmiana ustawy o OZE

Jak napisać skuteczne pismo z reklamacją do dewelopera?
Jak napisać skuteczne pismo z reklamacją do dewelopera?

Jak napisać skuteczne pismo z reklamacją do dewelopera?

Jak napisać skuteczne pismo z reklamacją do dewelopera?

spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia czy wspólnota, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, kto może być członkiem wspólnoty mieszkaniowej, kto może być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, kredy we wspólnocie mieszkaniowej
spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia czy wspólnota, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, kto może być członkiem wspólnoty mieszkaniowej, kto może być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, kredy we wspólnocie mieszkaniowej

Czym różnią się spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa?

Czym różnią się spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa?

stan deweloperski, stan pod klucz, mieszkanie pod klucz, co to jest stan deweloperski, mieszkanie w stanie deweloperskim, zakup mieszkania pod klucz, wykończenie mieszkania, wykończenie pod klucz, umowa deweloperska, co powinna zawierać umowa deweloperska
stan deweloperski, stan pod klucz, mieszkanie pod klucz, co to jest stan deweloperski, mieszkanie w stanie deweloperskim, zakup mieszkania pod klucz, wykończenie mieszkania, wykończenie pod klucz, umowa deweloperska, co powinna zawierać umowa deweloperska

Czym jest stan deweloperski przy zakupie mieszkania?

Czym jest stan deweloperski przy zakupie mieszkania?

Nowe Prawo budowlane 2015 wchodzi w życie 28 czerwca 2015 roku. Wprowadzone są penie zmiany prawa budowlanego dotyczące głównie budownictwa mieszkaniowego. Wiele zmian dotyczy tego czy wymagane będzie tylko zgłoszenie czy pozwolenie. Możliwa będzie budowa domu na zgłoszenie, lecz tylko w pewnych wypadkach. Określono jakie dokumenty do zgłoszenia są wymagane dla różnych robót. Budowa ogrodzenia przy drodze nie wymaga już żadnych formalności. Budowa garażu na zgłoszenie to duże uproszczenie dla inwestorów prywatnych. Częste pytanie do od kiedy obowiązuje nowe prawo budowlane – otóż od 28 czerwca 2015 roku. Budowa domu jednorodzinnego może być nieco szybsza w zakresie formalności projektowych. Od czerwca budowa szamba i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagać będzie najczęściej tylko zgłoszenia. Nadal, dla domku jednorodzinnego, wymagane będą warunki zabudowy lub MPZP. Dom na zgłoszenie (do bez pozwolenia) czyli budowa bez pozwolenia przy domu będzie teraz możliwa.
Nowe Prawo budowlane 2015 wchodzi w życie 28 czerwca 2015 roku. Wprowadzone są penie zmiany prawa budowlanego dotyczące głównie budownictwa mieszkaniowego. Wiele zmian dotyczy tego czy wymagane będzie tylko zgłoszenie czy pozwolenie. Możliwa będzie budowa domu na zgłoszenie, lecz tylko w pewnych wypadkach. Określono jakie dokumenty do zgłoszenia są wymagane dla różnych robót. Budowa ogrodzenia przy drodze nie wymaga już żadnych formalności. Budowa garażu na zgłoszenie to duże uproszczenie dla inwestorów prywatnych. Częste pytanie do od kiedy obowiązuje nowe prawo budowlane – otóż od 28 czerwca 2015 roku. Budowa domu jednorodzinnego może być nieco szybsza w zakresie formalności projektowych. Od czerwca budowa szamba i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagać będzie najczęściej tylko zgłoszenia. Nadal, dla domku jednorodzinnego, wymagane będą warunki zabudowy lub MPZP. Dom na zgłoszenie (do bez pozwolenia) czyli budowa bez pozwolenia przy domu będzie teraz możliwa.

Nowelizacja Prawa budowlanego w 2015 roku

Nowelizacja Prawa budowlanego w 2015 roku

Jak zrobić przyłącze do nowego domu? Budowa przyłącza wymaga pewnych formalności. Mogą one być inne w zależności od tego z jaką instalacją mamy do czynienia – przyłącze energetyczne, przyłącze wodne czy też nieobowiązkowe przyłącze gazowe lub przyłącze telekomunikacyjne. Przyłącze według nowego prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia. Oznacza to, że przyłącze na zgłoszenie skróci czas oczekiwania na możliwość jego budowy.
Jak zrobić przyłącze do nowego domu? Budowa przyłącza wymaga pewnych formalności. Mogą one być inne w zależności od tego z jaką instalacją mamy do czynienia – przyłącze energetyczne, przyłącze wodne czy też nieobowiązkowe przyłącze gazowe lub przyłącze telekomunikacyjne. Przyłącze według nowego prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia. Oznacza to, że przyłącze na zgłoszenie skróci czas oczekiwania na możliwość jego budowy.

Przyłącza do domu według znowelizowanego Prawa budowlanego

Przyłącza do domu według znowelizowanego Prawa budowlanego

Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.