Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Dokumentacja przy budowie zjazdu

Autor artykułu: undefined
Tomasz Sochacki
Źródło: ShutterStock
Zgodnie z prawem budowlanym zjazd traktowany jest jako obiekt budowlany, w związku z czym wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Pomagamy w całym procesie spraw formalno – prawnych, których należy dopilnować przed rozpoczęciem budowy.

Aktualizacja artykułu z dnia 01.07.2015r.: (obowiązuje po 28 czerwca 2015r.)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 czerwca 2015 roku weszło w życie znowelizowane Prawo Budowlane, zgodnie z którym budowa zjazdów podlegać będzie jedynie zgłoszeniu - zniesiono obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (za wyjątkiem zjazdów z dróg krajowych).Więcej informacji na temat zmian w nowym Prawie Budowlanym znajdziecie Państwo w artykule"Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 roku".W artykule "Budowa zjazdu na zgłoszenie" znajdą Państwo aktualny stan prawny i opis procedury związanej ze zgłoszeniem zamiaru budowy zjazdu z drogi publicznej.

Treść artykułu przed aktualizacją: (obowiązywała do 28 czerwca 2015r.)

Aby móc wybudować zjazd na terenie działki publicznej (drogowej) musimy uzyskać komplet wymaganych prawem uzgodnień i decyzji. Kwestię uzgodnień formalno-prawnych dla zjazdu opisuje m.in. Prawo budowlane, natomiast parametry geometryczne zjazdu opisane są w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Mapa do celów projektowych

Pierwszym krokiem jest pozyskanie tzw. mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 (zaleca się raczej skalę 1:500). Mapę taką musi wykonać uprawiony geodeta, który nanosi na mapę tzw. „zakres aktualizacji”, czyli określa obszar, w którym aktualizuje naszą mapę na jej zgodność z terenem. Na końcu mapę taką podpija tzw. „czerwoną pieczątką” w Starostwie Powiatowym.

Tak wykonana mapa jest podstawą do wykonania projektu budowlanego zjazdu. Na mapie należy wkreślić proponowaną lokalizację i geometrię zjazdu, z podaniem jego wymiarów oraz projektowanych rzędnych wysokościowych.

Zgodnie z prawem budowlanym zjazd wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Decyzję tę uzyskuje się na podstawie złożonego w Starostwie lub Urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu, np. Poznań) projektu budowlanego, wykonanego przez uprawionego projektanta. Projekt taki powinien wykonać projektant z uprawnieniami drogowymi, jednakże część urzędów respektuje również projekty zjazdów wykonane przez architektów.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z Zarządcą Drogi

Na początku musimy jeszcze uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu od Zarządcy Drogi (np. w przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich czy krajowych) lub decyzję o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu należy do Zarządcy drogi przedłożyć mapę z wrysowanym zjazdem, krótki opis (z podaniem np. informacji na temat proponowanej konstrukcji nawierzchni zjazdu) i pismem przewodnim.

Uzgodninia i opinie gestorów sieci (uzbrojenie terenu)

Gdy dostaniemy pozytywną decyzję na lokalizację zjazdu, powinniśmy wystąpić o jego uzgodnienie do gestorów sieci, znajdujących się pod projektowanym zjazdem (np. sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna itp.). Należy jednak pamiętać, że wydanie uzgodnienia / opinii od tych instytucji (prywatnych gestorów sieci) jest odpłatne, czasami nawet po 300-500zł netto za jedno uzgodnienie.

Do gestorów sieci, w celu uzyskania uzgodnienia lub opinii, należy przesłać dwa egzemplarze planu sytuacyjnego (mapy z wrysowanym zjazdem) wraz z odpowiednim pismem przewodnim.

Dobrą praktyką jest również dołączenie do wniosku tzw. planu orientacyjnego, czyli mapy w dużej skali, umożliwiającej orientacyjne zlokalizowanie naszego zjazdu. Niektórzy Zarządcy dróg wymagają obligatoryjnie tego typu załącznika.

Uzgodnienie projektu budowlanego z Zarządcą Drogi

Mając komplet uzgodnień i opinii wraz z decyzją na lokalizację zjazdu, musimy wystąpić do Zarządcy drogi (działki drogowej) o uzgodnienie kompletnego projektu budowlanego zjazdu.

Zarządca ostatecznie zatwierdzi proponowaną przez nas geometrię zjazdu oraz jego konstrukcję.

Często konstrukcja jest narzucana już na etapie decyzji o lokalizacji, gdzie podawana jest np. informacja o konieczności wykonania podbudowy betonowej lub nawierzchni z kostki betonowej określonego koloru. Zapisy te służą ujednoliceniu wyglądu i konstrukcji zjazdów w ciągu danej ulicy / sieci ulic oraz na terenie całego miasta/powiatu.

Należy pamiętać, aby we wnioskach i pismach wyraźnie zaznaczać, czy jest to zjazd indywidualny czy publiczny, gdyż różnią się one wymaganiami co do geometrii i czasami konstrukcji nawierzchni.

Pozostałe dokumenty, wymagane przy pozwoleniu na budowę

W projekcie budowlanym powinny się również znaleźć takie elementy jak wypis z rejestru gruntów dla działki, na której planowana jest budowa (może być to tzw. wypis uproszczony), mapa ewidencyjna obejmująca w/w działkę oraz zgoda na dysponowanie tym gruntem na cele budowlane (pismo takie stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

W projekcie musi być również zawarte odpowiednie oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że projekt został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami i przepisami prawa.

Projekt budowlany powinien również zawierać tzw. informację BIOZ, dotyczącą zasad BPH podczas budowy zjazdu.

Pozwolenie na budowę zjazdu

W celu uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu konieczne jest złożenie w Starostwie powiatowym lub Urzędzie miejskim czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wnioskiem oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W większości urzędów, po złożeniu wniosku, decyzję pozwolenia na budowę otrzymamy po ok 20-30 dniach. Należy jednak pamiętać, że po jej wydaniu musimy odczekać 14 dni i po tym czasie możemy udać się ponownie do urzędu, w celu podbicia naszej decyzji pozwolenia na budowę tzw. „klauzula ostateczności”. Dopiero od tej chwili mamy pełnoprawną zgodę urzędu na budowę zjazdu.Zjazd z drogi publicznej czyli zjazd na działkę musi posiadać odpowiednie dokumenty do pozwolenia na budowę. Istotne jest, gdzie uzgodnić lokalizację zjazdu z zarządcą drogi. Jest to konieczne aby zebrać dokumenty wymagane przy budowie zjazdu i później potrzebne na zajęcie pasa drogowego. Jest to związane z wydatkami, gdyż koszt projektu zjazdu wynosi ok tysiąca złotych. Zjazd wymaga uzyskania odpowiednich zgód, szczególnie wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu, które oparte jest o prawo budowlane i projekt zjazdu. Opracowany on jest na podkładzie (tzw. mapa do celów projektowych). W dokumentacji wymagane jest uzgodnienie zjazdu, dlatego należy wiedzieć kto wydaje zgodę na budowę zjazdu.

Zgoda na zajęcie pasa drogowego

Przed rozpoczęciem budowy zjazdu, mając zatwierdzony projekt i decyzję pozwolenia na budowę, musimy uzyskać tzw. zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas robót. O zgodę tę najczęściej występuje wykonawca naszego zjazdu. Aby uzyskać taką zgodę należy do Zarządcy drogi złożyć odpowiedni wniosek wraz z harmonogramem robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu.

W projekcie tym zawarte są informacje na temat czasowej zmiany ustawienia znaków drogowych, np. ustawienie znaków ostrzegających o robotach na drodze czy wygrodzenie zaporami drogowymi. Projektu takiego nie musi wykonywać projektant z uprawnieniami.

Koszt dokumentacji projektowej zjazdu

Koszt projektu budowlanego zjazdu waha się najczęściej od 1000-4000zł. Cena uzależniona jest głównie od tego czy inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych (opracowaną przez geodetę) oraz od ilości wymaganych uzgodnień z gestorami sieci (każde uzgodnienie jest płatne).

Dodatkowe koszty związane są z uzyskaniem wypisów i map ewidencyjnych, co również wpływa na końcową cenę projektu.

Koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wynosi przeważnie od 300-1000zł, w zależności od stopnia jego skomplikowania i kategorii drogi. W przypadku dróg wojewódzkich czy krajowych projekt wymaga większej liczby uzgodnień, co bezpośrednio przełoży się na wyższą cenę projektu.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.