Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Wymagane dokumenty przy budowie ogrodzenia

Źródło: ShutterStock
W większości przypadków typowych ogrodzeń domu nie ma konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji projektu. Należy jednak spełnić pewne podstawowe formalności prawne, przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia.

 

Artykuł zaktualizowano i dostosowano do znowelizowanego prawa budowlanego 2015r. (29.06.2015)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 czerwca 2015 roku weszło w życie znowelizowane Prawo Budowlane, zgodnie z którym budowa ogrodzeń o wysokości do 2,2m, niezależnie od ich lokalizacji, nie wymaga żadnych formalności. Ogrodzenia wyższe niż 2,2m podlegać będą zgłoszeniu.Więcej informacji na temat zmian w nowym Prawie Budowlanym znajdziecie Państwo w artykule"Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 roku".

 

Treść artykułu po aktualizacji:

 

Gdy kupujemy działkę i budujemy dom najczęściej chcemy również wykonać ogrodzenie naszego terenu. Czasami zdarza się, że kwestie ogrodzenia zostały ujęte w projekcie budowlanym domu, jednakże niestety sytuacja taka jest dość rzadka.

 

Budowa ogrodzenia nie zawsze wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Dotyczy to w zasadzie pojedynczych przypadków wysokich ogrodzeń, które rzadko stawiane są na posesjach prywatnych z domami jednorodzinnymi.

 

 

Dokumenty prawne dotyczące budowy ogrodzenia

 

Kwestię ogrodzeń reguluje kilka podstawowych dokumentów prawnych, są to przede wszystkim:

 

  1. Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r.)

  2. Prawo wodne (ustawa z 18 lipca 2001r.)

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  4. Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wyżej wymienione dokumenty jasno określają zasady stawiania ogrodzeń wraz z kwestiami formalnymi, czyli kiedy ogrodzenie wymaga zgłoszenia, a kiedy nie wymaga żadnych formalności.

 

Kiedy ogrodzenie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

 

Zgłoszenia wymagają jedynie ogrodzenia o wysokości ponad 2,2m bez względu na to, czy stawiane są od strony drogi czy od strony działki sąsiada.

Jeśli stawiamy ogrodzenie którego wysokość nie przekracza 2,2m to nie musimy nigdzie takich prac zgłaszać. W starej wersji prawa budowlanego (obowiązującej do 28 czerwca 2015r.) zgłaszać trzeba było ogrodzenia od strony dróg, parkingów, placów itp. W tej chwili obowiązek ten został zniesiony.Wysokość ta liczona jest od poziomu terenu do najwyższego elementu ogrodzenia (należy w związku z tym do wysokości ogrodzenia wliczać również podurówkę!).

Pamiętajmy również, że ogrodzenie stawiane od strony drogi najczęściej zawierać będzie także bramę wjazdową. Należy ją zlokalizować w miejscu zjazdu, na który powinniśmy mieć oddzielną zgodę (zjazd z drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej wymaga obecnie tylko zgłoszenia).

Furtki możemy natomiast ustawić w dowolnym miejscu ogrodzenia. Pamiętajmy jednak, że ewentualna budowa chodnika czy dojścia do drogi od furtki wymaga uzyskania zgody właściciela drogi i decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (w zależności od zakresu prac drogowych).Zgodnie z nowym prawem budowlanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015r., ogrodzenia powyżej 2,2m wymagają jedynie zgłoszenia. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy ogrodzenie będzie miało bardzo nietypową konstrukcję lub rozbudowane fundamenty. W takich przypadkach urząd może poprosić o uszczegółowienie rysunków do zgłoszenia lub przeprowadzanie procedury pozwolenia na budowę. Dotyczyć to będzie jednak wyłącznie wyjątkowych przypadków.

 

Ogrodzenie od strony drogi publicznej

 

Kwestię lokalizacji ogrodzenia od strony działki drogowej lub torów kolejowych najczęściej reguluje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy (jeśli na danym terenie nie ma MPZP).

Ogrodzenia nie wolno stawiać bliżej niż określają to linie rozgraniczające pas drogowy. Linie te mogą się pokrywać z granicą działki, lub być od niej odsunięte. Należy pamiętać jednocześnie, że linia rozgraniczająca pas drogowy nie jest tym samym co tzw. nieprzekraczalna linia zabudowy. Ta druga odnosi się do lokalizacji budynków (np. minimalna odległość domu od granicy działki).

W większości typowych sytuacji ogrodzenie będziemy mogli postawić w granicy działki. Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku działki narożnikowej (pomiędzy dwoma ulicami) często miejscowe plany przewidują tzw. ścięcie narożnikowe (przeważnie skosy 1:1 o długości 5,0m w każdą stronę).

Zdarzają się jednak sytuacje, że działki nie posiadają takiego ścięcia. Ścięcie to służy prawidłowemu zaprojektowaniu skrzyżowania dróg, z wpisaniem odpowiednich promieni na wlotach.

 

Warto jednak wiedzieć gdzie zgłosić budowę ogrodzenia, szczególnie jeśli jest to ogrodzenie od strony drogi. Ogrodzenie między sąsiadami nie wymaga uzgodnień. To kiedy ogrodzenie wymaga pozwolenia zależy od tego, jaka jest lokalizacja ogrodzenia od drogi oraz odległość ogrodzenia od drogi. Szczególnie jeśli jest to ogrodzenie przy rzece, które wymaga odpowiednich odległości. Inaczej będzie to samowola budowlana, jeśli ogrodzenie od strony rzeki postawimy wbrew przepisom. Budowa ogrodzenie generalnie wymaga tylko prostych formalności, czyli zgłoszenie robót ale nie jest koniecznie pozwolenie na budowę. Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia? Czasami tak, jeśli wysokość ogrodzenia wynosi ponad 2m. W innych sytuacjach wystarczy zgłoszenie budowy ogrodzenia. Ogrodzenie bez zgłoszenia można stawiać od 28 czerwca - ogrodzenie 2015.

 

Ogrodzenie od strony działki sąsiada

 

W przypadku ogrodzeń pomiędzy sąsiadami najczęściej lokalizowane są one w osi granicy działki. Oznacza to, że będą oni mieli na swoim terenie po połowie szerokości podmurówek czy fundamentów (np. pod słupki przy ogrodzeniu z siatki).

Na takie wykonanie ogrodzenia dobrze jest mieć zgodę sąsiada, gdyż w przypadku braku zgody, może on w przyszłości nakazać przesunięcie ogrodzenia tak, aby żadne jego elementy nie znajdowały się na działce sąsiada.

 

Ogrodzenia od strony rzek, cieków i zbiorników wodnych

 

Istotną sprawą, często przez inwestorów prywatnych pomijaną, są zasady stawiania ogrodzeń według prawa wodnego. Dokument ten określa minimalną odległość 1,5m liczoną od ogrodzenia do tzw. powierzchniowych wód publicznych, czyli cieków wodnych, rzek, zbiorników, rowów melioracyjnych itp. Odległość ta liczona jest do brzegu np. rzeki.

W tym przypadku nie ma znaczenia przebieg granic naszej działki, nawet jeśli granica przebiega bliżej cieku wodnego niż 1,5m.

Urzędy w różny sposób podchodzą do kwestii zgłaszania tego typu ogrodzeń. W praktyce jednak rzeka czy ciek wodny stanowią własność Skarbu Państwa czyli własność publiczną, w związku z czym zgodnie z prawem budowlanym ogrodzenie wymaga zgłoszenia.

 

Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia

 

Budowa ogrodzenia bez wymaganego zgłoszenia stanowi samowolę budowlaną lecz tylko w przypadku ogrodzeń o wysokości ponad 2,2. Niższe ogrodzenia, zgodnie z art. 29 i 30 znowelizowanego prawa budowlanego, nie wymagają żadnych formalności.

Jeśli wybudowaliśmy ogrodzenie wyższe niż 2,2m bez zgłoszenia tego w urzędzie, inwestorowi może zostać wyznaczony termin na zgromadzenie dokumentów potrzebnych do dokonania legalizacji, a następnie koneiczne będzie uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Alternatywnie urząd mozę nakazać rozbiórkę ogrodzenia, które stanowić będzie samowolę budowlaną.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.