Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Wycinka drzewa na działce prywatnej

Źródło: freepik
Usuwanie drzew i krzewów z terenu działki regulują przepisy, w tym Obwieszczenie Ministra Środowiska, które określa koszty usunięcia drzew. Jednakże nie w każdym przypadku będziemy zobowiązani ponosić opłaty związane z wycinką. Wycinka wymaga również odpowiedniego zezwolenia.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestię wycinki drzew są przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiednie Obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeśli wycinka drzewa wymaga zezwolenia, to za jego brak możemy zapłacić wysoką karę.

 

Kto musi ponosić dodatkowe opłaty za wycinkę drzew?

 

Jeśli na usunięcie drzewa wymagane jest zezwolenie (czyli drzewo jest starsze niż 10 lat) to właściciel nieruchomości, na której drzewo się znajduje, musi uiścić odpowiednią opłatę. Jednakże nie dotyczy to wszystkich osób starających się o zezwolenie na wycinkę.

Przede wszystkim z opłat zwolnione są osoby fizyczne, pod warunkiem jednak, że planowana wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Jeśli jednak planujemy wycinkę drzewa (nawet jako osoba fizyczna) aby w to miejsce wybudować budynek dla firmy, to zobowiązani jesteśmy uiścić stosowną opłatę.

Z opłat zwolnione jest również usunięcie drzew i krzewów związane z odnową i pielęgnacją zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Opłata nie jest także wymagana, jeśli wycinka drzewa wynika z zagrożenia jakie stwarza ono dla ludzi lub mienia oraz jeśli zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kolejowym czy wodnym.

Opłata nie będzie również naliczana za wycinkę drzew lub krzewów, jeśli:

- posadzono je lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

- usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

- obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

- są topolami o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, nienależącymi do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

- ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

- usuwane są z grobli stawów rybnych;

- ich usunięcie jest związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń

 

 

Opłaty za wycinkę w 2014 roku

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska określa stawki na rok 2014 za wycinkę drzew, w zależności od gatunku i rodzaju drzewa. Podane są ceny za 1cm obwodu pnia, mierzonego na wysokości 1,3m od ziemi.

W przypadku drzew stawki te określone są w poniższej tabeli. Dla krzewów jest to opłata 249,79zł za 1m2. Dodatkowo obwieszczenie określa stawki za zniszczenie trawników (57,44zł/m2) oraz kwietników (493,34zł/m2).
Jednakże kto płaci za wycinkę i jaka jest opłata za wycinkę drzewa w roku 2014? Niektóre osoby mają zwolnienie z opłaty za wycinkę, zatem warto dowiedzieć się czy mogę wyciąć drzewo nawet jeśli jest to wycinka drzew obumarłych aby ni została naliczona kara za wycięcie drzewa bez wymaganej zgody.

Czy każda wycinka drzewa wymaga zezwolenia?

Zezwolenie na wycinkę wymagane jest w przypadku usuwania drzew i krzewów starszych niż 10 lat. W innym wypadku zgoda nie jest wymagana. Ważne jest jednak, aby móc udokumentować wiek drzewa i dokładny czas jego ścięcia. Pamiętajmy, że wiek drzewa można określić w sposób bardzo dokładny na podstawie tzw. rocznych przyrostów.

Aby zagwarantować sobie brak problemów w przyszłości, warto posiadać dokumenty świadczące o czasie posadzenia drzewa lub jego zakupie (np. paragon lub faktura od sprzedawcy). Można również uzyskać opinię specjalisty (np. ze stowarzyszenia SITO, organizacji ekologicznych czy uczelni rolniczych i przyrodniczych), w której określony będzie chociażby przybliżony wiek drzewa i jednocześnie znajdą się zapisy, świadczące o powodach wycinki.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew?

Wniosek o zezwolenie na wycinkę kierujemy do wydziału ochrony środowiska w urzędzie, który administruje danym terenem. Najczęściej jest to urząd gminy, miasta lub dzielnicy. Jeśli drzewo znajduje się na działce (obszarze) objętym ochroną zabytków, to zgodę na wycinkę udziela miejscowy konserwator zabytków.

Wniosek można wypisać na pustej kartce lub pobrać w urzędzie gotowy formularz. Każdy wniosek powinien zawierać następujące informacje:

- dane osobowe, w tym adres posiadaczy nieruchomości, na której zlokalizowane jest drzewo przeznaczone do wycinki (osoby te muszą podpisać się pod wnioskiem),

- tytuł prawny do nieruchomości (np. ksero aktu notarialnego),

- określenie gatunku drzewa lub krzewu, jego wiek (w latach) oraz obwód pnia, mierzony na wysokości 1,3m (jeśli pień na wysokości poniżej 1,3 rozdziela się na dwa lub więcej pni, to musimy pomierzyć każdy pień oddzielnie, co jednocześnie może wpłynąć na istotne zwiększenie opłaty), dla krzewów określany gatunek i wiek oraz powierzchnię,

- określenie przeznaczenia terenu, na którym znajdują się drzewa,

- przyczynę oraz planowany termin usunięcia drzew lub krzewów

- ewentualną opinię lub ekspertyzę specjalisty.

Niektóre urzędy wymagają również przedstawienia mapki określającej lokalizację drzewa lub krzewów, z zaznaczeniem odległości do granic działki oraz budynków. Można to wykonać na tzw. mapie nieaktualizowanej, ewidencyjnej lub czasami na odręcznym szkicu, wykonanym na podstawie pomiarów terenowych. Prac tych nie musi wykonywać geodeta ani inżynier budownictwa, szkic taki lub naniesienie na mapę możemy wykonać samodzielnie.

Jeśli nie jesteśmy właścicielem nieruchomości (tylko np. dzierżawcą) to do wniosku o wycinkę musimy załączyć również zgodę właściciela działki.

Kara za wycinkę bez zezwolenia?

Jeśli dokonamy wycinki drzew, które wymagają zezwolenia na usunięcie, bez uzyskania odpowiedniej zgody administratora terenu, narażamy się na wysokie kary. W takiej sytuacji odpowiednia instytucja, najczęściej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może nałożyć na nas karę pieniężną. Opłata karna stanowi trzykrotność opłaty za wycinkę określonej w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Kara taka może zostać na nas nałożona również wtedy, gdy stwierdzona zostanie nieprawidłowa pielęgnacja drzew, doprowadzająca do ich zniszczenia. Najczęściej dotyczy to stosowania środków chemicznych szkodliwych dla roślin. Fakt taki może zostać potwierdzony po przeprowadzeniu ekspertyzy.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.