Budowa zjazdu na zgłoszenie

Data utworzenia: 1 lipca 2015

porady prawne

Zgodnie ze znowelizowanym w czerwcu 2015 roku prawem budowlanym, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich nie wymaga pełnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Wystarczy w tym wypadku jedynie zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu.

Artykuł z dniem 1. stycznia 2017 stał się nieaktualny pod względem opisywanej procedury uzyskania zgody na budowę zjazdu. Obecnie budowa zjazdu z drogi gminnej, powiatowej, i wojewódzkie nie wymaga już zgłoszenia, natomiast zjazdy z dróg krajowych, wcześniej wymagające pozwolenia na budowę, obecnie wymagają jedynie zgłoszenia.

Więcej informacji na temat zmian Prawa budowlanego 2017 na stronie:http://zbudujmydom.pl/index.php?page=nowe-prawo-budowlane-2017

Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, gdyż kwestię lokalizacji i parametrów zjazdów reguluje nie tylko prawo budowlane, ale również inne akty prawne, jak chociażby rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Kiedy zjazd z drogi nie wymaga pozwolenia?

Do tej pory wszystkie zjazdu z dróg publicznych wymagały wykonania projektu budowlanego (4 egzemplarze) i złożenia wniosku o decyzję pozwolenia na budowę. W praktyce procedura taka rodziła dodatkowe koszty projektu oraz istotnie wydłużała okres oczekiwania na ostateczną zgodę na budowę zjazdu.

Obecnie zjazdy zlokalizowane w pasie drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej wymagają jedynie zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej – urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Nie dotyczy to jednak zjazdów z dróg krajowych, które nadal podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

Procedurę poprzedzającą budowę zjazdów określa m.in. art. 29 ust. 11 znowelizowanego prawa budowlanego.

Aby zjazd nie wymagał pozwolenia na budowę musi jednocześnie spełniać kryteria opisane w rozporządzeniu dot. dróg publicznych, które reguluje m.in. maksymalną szerokość zjazdu i jego połączenie z drogą (skosy, łuki wyokrąglające). Jeśli planujmy budowę zjazdu istotnie odbiegającego od powyższych warunków to urząd może nakazać przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (co jednocześnie wymusi na nas konieczność wykonania pełnej dokumentacji projektowej).

Zgłoszenie budowy zjazdu - wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt. 2 prawa budowlanego, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt. 2 prawa budowlanego) oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W przypadku budowy zjazdu z drogi publicznej konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie uzgodnienia lokalizacji i parametrów zjazdu z odpowiednim zarządcą drogi. Dla dróg gminnych będzie to urząd gminy, dla dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych, a dla dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Uzgodnienei zjazdu z zarządcą drogi

Zarządca drogi, w formie uzgodnienia lub decyzji na lokalizację zjazdu, poinformuje nas, czy zgadza się na proponowany przez nas zjazd i ewentualnie wskaże, w formie uwag do uzgodnienia, np. zmianę jego lokalizacji czy kształtu.

W uzgodnieniu zarządca drogi powinien również określić wymaganą konstrukcję zjazdu, z podaniem w szczególności rodzaju górnej warstwy (kostka brukowa, jej kolor, rodzaj itp.) oraz rodzaju podbudowy, czyli nośnej części konstrukcyjnej zjazdu (betonowa, z kruszywa itp.).

Warunki podane w uzgodnieniu zarządcy drogi są dla nas podstawą do złożenia wniosku o budowę zjazdu.

W celu uzyskania powyższego uzgodnienia należy wystąpić do urzędu z odpowiednim pismem lub wnioskiem, do którego należy załączyć mapę z wrysowaną propozycją planowanego zjazdu.

Wrysowanie zjazdu na mapie

Przed wystąpieniem z prośbą o uzgodnienie zjazdu do zarządcy drogi musimy pozyskać mapę, na której wrysujemy naszą propozycję zjazdu.

Nie musi to być jednak tzw. mapa geodezyjna do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę. Ani zarządca drogi ani urząd miasta czy starostwo powiatowe nie mają podstaw prawnych do żądania od nas takiej mapy przy procedurze zgłoszenia.

W zupełności wystarczy tzw. mapa nieaktualizowana lub mapa do celów opiniodawczych. Pozyskamy ją odpłatnie z odpowiedniego miejskiego lub powiatowego ośrodka geodezyjnego (np. ze starostwa powiatowego). Jej koszt to ok. 6-10zł/format A4. Dla potrzeb uzyskania zgody na budowę zjazdu nie jest wymagana konkretna wielkość zakresu mapy. Może to być zatem fragment mapy na formacie A4 w skali 1:500 lub 1:1000, obejmujący działkę inwestora oraz działkę drogową (lub część działek).

Na takiej mapie należy wrysować, w odpowiedniej skali, proponowaną przez nas lokalizację i wymiary zjazdu. Należy określić dokładnie usytuowanie zjazdu, np. podając jego odległość od granic działki sąsiedniej, wraz z określeniem jego dokładnych wymiarów, w szczególności szerokości.

Zjazd taki musi jednocześnie spełniać wymagania rozporządzenia dot. dróg publicznych, w tym przede wszystkim nie może on być szerszy niż szerokość jezdni w miejscu zjazdu. W uzasadnionych przypadkach możemy wnioskować do zarządcy drogi o uzgodnienie szerszego zjazdu, lecz musi to być poparte konkretnymi potrzebami i dotyczy raczej zjazdów publicznych lub zjazdów na terenach rolniczych. Więcej informacji na temat parametrów zjazdów można znaleźć w artykule „Zjazd zgodny z przepisami o drogach publicznych”.

Wniosek zgłoszenia - opis budowanego zjazdu

W treści wniosku, lub w formie oddzielnego dokumentu, musimy zawrzeć podstawowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania projektowanego zjazdu.

Dotyczy to przede wszystkim informacji o jego konstrukcji i sposobie odwodnienia. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem budowlanym, wody opadowe spływające z posesji prywatnej nie mogą być kierowane na pas drogi publicznej (lub innej działki sąsiedniej) i muszą zostać zagospodarowane w obrębie działki.

Zjazd należy zatem tak ukształtować wysokościowo, aby na granicy działki drogowej i prywatnej wykonać „górkę”, a wody opadowe kierować w przeciwne strony, tj. w zakresie działki drogowej na jezdnię, a po za pasem drogowym na teren prywatny. Jeśli nie jest to możliwe, należy wybudować np. odwodnienie liniowe, zbierające wodę z części działki prywatnej.

We wniosku musimy również zawrzeć planowany termin rozpoczęcia budowy – nie wcześniejszy niż 30 dni licząc od daty złożenia wniosku z urzędzie.

Dodatkowe uzgodnienia i termin wykonania zjazdu

W większości przypadków w zupełności wystarczy mapa nieaktualizowana z wrysowaną koncepcją zjazdu, uzgodniona z zarządcą drogi oraz wniosek zgłoszenia z opisem wykonywanych robót. Obowiązkowo należy również załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy czym, w przypadku budowy zjazdu w zakresie działki publicznej, oświadczenie to wypełnia inwestor, wskazując jako podstawę do jego wypisania uzyskane uzgodnienie z zarządcą danej drogi.

W pewnych przypadkach urząd może jednak wymagać także innych uzgodnień i opinii. Dotyczy to sytuacji lokalizacji zjazdu nad istniejącym uzbrojeniem podziemnym – mogą wtedy być wymagane uzgodnienia projektowanego zjazdu z gestorami tych sieci, choć nie zawsze urzędy wymagają tego typu dokumentów. Należy pamiętać, że o ile zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie podlega opłatom, to uzgodnienie zjazdu z prywatnymi gestorami sieci (energetyka, wodociągi, gazownia itp.) często jest odpłatne, zgodnie z cennikami tych firm.

Po złożeniu wniosku, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy decyzji sprzeciwu, mamy trzy lata na rozpoczęcie budowy zjazdu. W przypadku otrzymania pisma o uzupełnienie wniosku, termin 30 dni liczony będzie na nowo, od daty złożenia w urzędzie wyjaśnień i uzupełnień.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Zobacz również...

Jak bezpiecznie montować szkło na elewacji?

Chociaż zawarty w powieści Stefana Żeromskiego motyw szklanych domów był uważany za mit, w rzeczywistości stał się przepowiednią. Jej spełnieniem jest współczesna architektura, w której szklane elewacje przyciągają uwagę odblaskiem światła i nowoczes...

Dla ciała i dla ducha – relaksująca kąpiel w saunie

Sauna to nieodłączny element takich miejsc jak baseny czy strefy Wellness oraz salony SPA. Korzystają z niej młodsi, starsi, mężczyźni i kobiety, znajdując w tych kilku chwilach przebywania w kabinie dużą dawkę relaksu i zastrzyk tak bardzo potrzebne...

5 powodów, dla których warto kupować odkurzacz samojezdny

Dla wielu osób odkurzanie to smutny obowiązek, który kosztuje wiele energii oraz czasu. Toteż coraz więcej osób kupuje odkurzacz samojezdny, który wykonuje całą pracę za nich. Koniecznie poznaj 5 głównych powodów, sprawiających, że kupowanie odkurzac...

Dewalt, makita, bosh – jaki sprzęt powinni wybrać profesjonaliści?

Na rynku dostępnych jest wiele profesjonalnych produktów narzędziowych, które mogą okazać się nieocenione podczas remontu, budowy lub prac w ogrodzie. Zresztą każdy szanujący się profesjonalista i majsterkowicz z zamiłowania ma swoje ulubione marki. ...

Drzwi wejściowe zewnętrzne - wszystko, co musisz wiedzieć przed ich zakupem

Producenci oferują liczne drzwi zewnętrzne, jakie wybrać można do swojego domu czy mieszkania. Zróżnicowanie pod względem cenowym, jak i pod względem poszczególnych parametrów sprawia, że możesz mieć niemały problem ze znalezieniem idealnego rozwiąza...

Kamień dekoracyjny - impregnować czy nie?

Są wszechstronne w zastosowaniu, a przede wszystkim piękne i niezwykle efektowne. Ponadto, bogata kolorystyka, różnorodność faktur i odcieni sprawia, że mogą nadać niepowtarzalnego charakteru każdej stylizacji. Dzięki temu płytki dekoracyjne świetnie...

Rankingi wybieranych marek

Najnowsze galerie

Średnie rynkowe ceny materiałów