Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Zakończenie budowy – jakie formalności przy odbiorze?

Źródło: ShutterStock
Zanim wprowadzimy się do naszego nowego domu musimy dopełnić kilka formalności prawnych. Warto wcześniej zadbać o pewne sprawy, aby jak najszybciej móc zakończyć sprawy związane z budową. Niektóre dokumenty będziemy musiał wypełnić nasz kierownik budowy.

Najważniejsze jest dopilnowanie, aby sporządzone zostały wszystkie niezbędne protokoły kontrolne oraz aby odpowiednio został wypełniony i zakończony dziennik budowy.

Odbiór budowy wiąże się często również z pewnymi wydatkami, które warto przewidzieć w naszym budżecie.

 

Wymagane protokoły i atesty

 

Na etapie budowy podpisujemy często umowy z dostawcami mediów, przeważnie jest to energetyka, wodociągi, kanalizacja oraz gaz. Ważne jednak, abyśmy dysponowali odpowiednimi protokołami odbioru wszystkich wykonanych przyłączy. Dokumenty te mogą mieć formę protokołu lub umowy o dostarczanie określonych mediów.

Jeśli wykonaliśmy w domu wewnętrzną instalację gazową to obowiązkowo musimy sprawdzić jej szczelność, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru z próbą szczelności. Prace te musi wykonać instalator z odpowiednimi uprawnieniami.

W przypadku budowy zbiornika bezodpływowego (szambo) konieczne jest posiadanie atestu higienicznego. Dokument ten powinniśmy uzyskać od producenta lub dystrybutora zbiornika.

W sytuacji posiadania na działce własnego ujęcia wody gruntowej konieczne jest uzyskanie pozytywnego badania laboratoryjnego, potwierdzającego zdatność wody do spożycia przez ludzi. Sytuacja ta spotykana jest jednak bardzo rzadko, gdyż obecnie większość działek posiada możliwość uzbrojenia w przyłącze wodociągowe.

Konieczna jest również kontrola kominiarska wszystkich ciągów spalinowych ora sprawdzenie poprawności wykonania wentylacji w domu (zapewnienie włączenia określonych pomieszczeń do pionów wentylacyjnych). Dotyczy to w szczególności takich pomieszczeń jak kotłownie, łazienki, kuchnie, garaże.

 

Certyfikat energetyczny budynku

 

Dla budynków wybudowanych po 1 stycznia 2009r. obowiązkowe jest posiadanie tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny). Dokument ten określa źródła energii w domu i jej zużycie. Certyfikat ten dotyczy kwestii związanych z energooszczędnością cieplną całego budynku. Dokładna analiza energetyczna budynku pozwoli podjąć decyzje np. co do wyboru rodzaju ścian zewnętrznych (rodzaj materiałów nośnych, ocieplenia itp.) Certyfikat taki sporządza uprawniony architekt, inżynier budownictwa lub instalator.

 

Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna

 

Obowiązkowym dokumentem przy zakończeniu budowy jest również opracowanie mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej. Sporządza ją uprawniony geodeta. Na mapie tej nanosi on dokładną lokalizację budynku i wszystkich innych obiektów wykonywanych w czasie budowy (garaże, wiaty itp.) na podstawie stanu rzeczywistego. Na mapie należy nanieść również wszystkie wykonane przyłącza. Czas opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej przed geodetę to przeważnie ok 1-2 miesięcy, dlatego warto przystąpić do zlecenia tych prac jak najszybciej po wybudowaniu domu.

 

Dokumenty po stronie kierownika budowy

 

Kierownik budowy odpowiada za dziennik budowy i dopilnowanie wszystkich niezbędnych wpisów. Dotyczy to również wpisu zamykającego dziennik i całą budowę.

Obowiązkiem kierownika jest również podpisanie oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz odpowiednimi przepisami. Musi on również podpisać informację o wykonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób zgodny z rozporządzeniem MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. Warto pamiętać, że pomiary inwentaryzacyjne wewnątrz budynku wykonuje kierownik i nie musimy do tego zatrudniać geodety (prace te powinny być wliczone w całość obsługi inwestycji przez kierownika budowy).

W przypadku korzystania w czasie budowy z terenów sąsiednich jak ulice, chodniki czy sąsiednie nieruchomości, kierownik budowy musi podpisać oświadczenie o doprowadzeniu tych terenów do należytego stanu i porządku.

W przypadku dokonywania w czasie budowy tzw. zmian nieistotnych, do dziennika budowy należy dołączyć wszystkie ewentualne szkice, obliczenia itp. Część zmian może nanosić kierownik budowy natomiast niektóre zmiany powinien wprowadzać projektant (architekt lub konstruktor), wykonując odpowiednie rysunki, stanowiące załącznik do dziennika budowy.

W przypadku wykonywania w/w zmian w trakcie budowy, oświadczenie które podpisuje kierownik, dotyczące zgodności budowy z projektem, powinien również podpisać projektant, dokonujący poprawek w czasie realizacji budowy.

 

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie niezbędne będzie również ksero prawomocnego pozwolenia na budowę, które najczęściej znajduje się w dokumentacji jaką otrzymujemy od starostwa czy urzędu miasta (organu wydającego pozwolenie).

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu

 

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu należy załączyć następujące dokumenty:

1 – oryginał dziennika budowy (wraz z wpisem zamykającym budowę)

2 – odpowiednie oświadczenia kierownika budowy i projektanta (jeśli wprowadzał nieistotne zmiany w czasie budowy)

3 – protokoły odbioru przyłączy lub umowy o dostarczanie mediów (ksero)

4 – protokół kontroli szczelności wewnętrznej instalacji gazowej (ksero)

5 – protokół kontroli przewodów kominowych (ksero)

6 – geodezyjna mapa inwentaryzacyjna (sporządza ją uprawiony geodeta) – oryginał mapy

7 – świadectwo energetyczne budynku (ksero)

8 – prawomocna decyzja pozwolenia na budowę (ksero)

9 – rysunki uzupełniające projekt o zmiany nieistotne (ksero)

Wniosek kierujemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego dla danej miejscowości.

 

Pozostałe formalności po zakończeniu budowy

 

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie odpowiedni urząd wyda nam dokument, potwierdzający brak zastrzeżeń co do użytkowania budynku. Dokument ten jest wymagany do wniosku o nadanie numeru budynku (można w tej sprawie złożyć zwykłe pismo odręczne) oraz do zameldowania (gdy budynek będzie miał już nadany numer).

 

Jeśli budujemy się przy drodze wewnętrznej prywatnej, musimy, przed wnioskiem o nadanie numeru, zadbać o nadanie nazwy ulicy. Wniosek taki kieruje się do gminy lub urzędu miasta. Warto we wniosku podać 2-3 proponowane nazwy, które radni będą mogli rozważyć na najbliższym posiedzeniu rady miasta. Postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji o nadaniu nazwy ulicy. Nadanie nazwy nie przenosi jednak na gminę czy miasto obowiązku utrzymania drogi. Obowiązek ten spoczywa bowiem na zarządcy drogi, czyli właścicielu działki.Koniec budowy wymaga dopełnienia pewnych formalności. Zakończenie budowy wymaga zgłoszenia, potrzebny będzie oryginalny dziennik budowy. Jednakże jak zgłosić zakończenie budowy oraz jakie dokumenty do wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu? Po pierwsze odpowiednia mapa inwentaryzacyjna. Geodeta na budowie domu to nie tylko wytycznie fundamentów. Konieczny jest także certyfikat energetyczny czyli tzw. świadectwo energetyczne budynku. Istotne jest też odpowiednie oświadczenie kierownika budowy oraz zamienne rysunki, jeśli dokonywane były zmiany w projekcie domu. Obowiązkowa jest również opinia kominiarska oraz odbiór przyłączy wszystkich mediów. Kontrola szczelności instalacji gazowej także jest wymagana do odbioru budowy. Koszt dokumentów do zakończenia budowy wynosi ok. 1000-2000zł, z czego koszt mapy geodezyjnej ok. 500-1000zł.

Orientacyjne koszty związane z zakończeniem budowy domu

 

Podajemy orientacyjne koszty, które będziemy musieli ponieść w związku z dokumentami wymaganymi przy zakończeniu budowy:

1 – protokoły odbioru przyłączy: brak kosztów, gdyż obiór wykonuje przeważnie uprawniona osoba z ramienia dostawcy danego medium, i prace te wliczone są w koszt wykonania przyłącza

2 – kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej: koszt ok. 150-200zł

3 – atest higieniczny zbiornika bezodpływowego: brak kosztów, atest powinien zostać dostarczony przez producenta lub dystrybutora zbiornika

4 – kontrola kominiarska: 80-150zł

5 – certyfikat energetyczny: 300-700zł

6 – inwentaryzacyjna mapa geodezyjna: 500-1000zł

Całość kosztów waha się zatem od ok. 1000 do 2000zł.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

 

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.