Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Zjazd zgodny z przepisami o drogach publicznych

Źródło: ShutterStock
Zjazd indywidualny lub publiczny powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dróg publicznych. Dotyczy to w szczególności jego wymiarów i konstrukcji. Dodatkowo zjazd musi spełniać wymagania bezpieczeństwa ruchu na drodze.

 

Zjazd wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, co wiąże się z uzgodnieniem geometrii zjazdu, jego lokalizacji i konstrukcji z odpowiednim zarządcą drogi. Najczęściej jest to gmina, zarząd dróg powiatowych lub wojewódzkich, ewentualnie generalna dyrekcja dróg krajowych (w przypadku dróg krajowych pozwolenie na budowę wydaje nie Starosta lecz Wojewoda).

Parametry zjazdu muszą odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określa podstawowe parametry zjazdów.

Zjazd powinien być dostosowany do ruchu pojazdów, dla których ma być docelowo przeznaczony (inne parametry będą dla pojazdów osobowych a inne dla samochodów ciężarowych TIR). Dodatkowo musi spełniać wymagania bezpieczeństwa ruchu na drodze, co wiąże się m. in. z lokalizacją zjazdu i zapewnieniem widoczności na zjeździe i na drodze w danym miejscu.

 

Zjazd indywidualny czy publiczny

 

Rozporządzenie dzieli zjazdy na tzw. indywidualne i publiczne. Zjazd indywidualny to typowy zjazd do posesji prywatnej (dom jednorodzinny, zabudowa szeregowa itp.). Zjazd publiczny dotyczy dojazdu do placówek publicznych (przedszkola, szkoły, urzędy itp.) oraz dojazdu do firm, które charakteryzuje duży ruch pojazdów (np. firmy transportowe, większe sklepy itp.).

W trakcie uzgadniania zjazdu z zarządcą drogi należy dokładnie wskazać, czy wnioskujemy o wydanie decyzji na lokalizację i uzgodnienie parametrów dla zjazdu indywidualnego czy publicznego.

 

Wymiary zjazdu indywidualnego i publicznego

 

Zjazdy powinny mieć szerokość nie mniejszą niż określona w rozporządzeniu, tzw. dla zjazdów indywidualnych nie mniejszą niż 3,0m a dla zjazdów publicznych 3,5m. Szerokość ta dotyczy samej jezdni.

Jezdnia wraz z poboczami gruntowymi (w przypadku budowy zjazdu na drodze przy której nie występują chodniki) powinna być nie mniejsza niż 4,5m dla zjazdu indywidualnego oraz 5,0m dla zjazdu publicznego.

Szerokość ta mierzona jest na zakończeniu wyokrąglonych krawędzi zjazdu łukami poziomymi, co przedstawiono graficznie na rysunku. Niektórzy zarządcy określają minimalną i maksymalną szerokość zjazdu liczoną na granicy działki inwestora.

Jednocześnie należy pamiętać, że szerokość zjazdu nie powinna być większa niż szerokość jezdni w miejscu zjazdu. Czasami zarządcy wyrażają zgodę na odstępstwo od tej reguły, szczególnie w przypadku dróg wiejskich (o szerokości często ok 5,0m), aby umożliwić bezpieczny ruch maszyn rolniczych, umożliwiając budowę zjazdów o szerokości większej niż szerokość jezdni.

Przypadki takie zdarzają się również w miastach, np. w miejscu sklepów czy placówek publicznych, gdzie zwiększona szerokość wynika z warunków zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.Generalnie kształt zjazdu określany jest w decyzji, którą jest pozwolenie na budowę zjazdu. Jeśli jest to zjazd publiczny lub indywidualny to należy również określić minimalną szerokość zjazdu. Natomiast maksymalna szerokość zjazdu uzależniona jest od parametrów jezdni, podobnie jak geometria zjazdu.

 

Kształt (geometria) zjazdu z drogi publicznej

 

Połączenie jezdni ze zjazdem indywidualnym najczęściej projektowane jest w formie skosów o wartości 1:1 lub „na wprost”. Rozporządzenie dopuszcza również wyokrąglenie krawędzi zjazdu łukami o promieniu ok. R=3-5m.

W przypadku zjazdów publicznych o szerokości jezdni 3,5-5,0m zaleca się wyokrąglenie krawędzi łukami o promieniu R=5,0m co jest zgodnie z Rozporządzeniem. Przy większych szerokościach można stosować połączenie za pomocą skosów 1:1. Rozwiązania ze skosami nie zaleca się jednak stosować, gdy zjazdem poruszać się będą duże pojazdy ciężarowe, np. TIR, które mają stosunkowo duże promienie skrętu.

Często w warunkach miejskich zarządca drogi może narzucić nam konkretne rozwiązanie geometryczne zjazdu tak, aby dostosować go do innych zjazdów na danej ulicy czy na sieci ulic miejskich.Budowa zjazdu jest określana przez prawo budowlane jako prace, na które wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu co poprzedza uzgodnienie zjazdu z zarządcą oraz decyzja o warunkach zabudowy lub czasami decyzja o lokalizacji zjazdu, jeśli jest to zjazd z drogi publicznej. Dokumenty te podają parametry zjazdu, w szczególności wymiary zjazdu, czyli szerokość zjazdu oraz dopuszczalne pochylenie zjazdu. Obecnie wymagane jest tylko zgłoszenie,jeśli jest to zjazd z drogi gminnej, zjazd z drogi powiatowej lub też zjazd z drogi wojewódzkiej.

 

Pochylenie podłużne zjazdu w granicy działki drogowej

 

Generalną zasadą jest, że część zjazdu, znajdująca się w pasie drogowym (na działce drogowej) powinna być pochylona w kierunku tej drogi, natomiast dalsza część zjazdu, znajdująca się na terenie inwestora, powinna być pochylona w stronę przeciwną.

Wynika to z zasady, że woda opadowa z działki inwestora nie może spływać na teren pasa drogowego, tak samo jak woda z drogi nie może wpływać na posesję prywatną.

Pochylenie podłużne zjazdu powinno być dostosowane do pochylenia chodnika i ścieżki rowerowej jeśli istnieją (przeważnie 2%). Jeśli nie ma chodnika, to pochylenie zjazdu indywidualnego na długości nie mniejszej niż 5m od krawędzi jezdni powinno mieć pochylenie maksymalnie 5%, a na dalszym odcinku nie więcej niż 15%. Wymagania te dotyczą oczywiście części zjazdu znajdującej się w zakresie działki drogowej (pochylonej w stronę jezdni).

W przypadku zjazdów publicznych, Rozporządzenie narzuca bardziej zaostrzone wartości pochylenia, a mianowicie na długości nie mniejszej niż 7,0m od krawędzi jezdni pochylenie nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 12%.

Czasami ze względu na duże różnice wysokościowe pomiędzy jezdnią a terenem działki inwestora nie ma możliwości zachowania zasady, że woda ze zjazdu znajdującego się na działce drogowej, spływać powinna w stronę jezdni. W takich wypadkach można wystąpić do zarządcy drogi o budowę zjazdu pochylonego w stronę działki prywatnej, z wykonaniem na granicy działki drogowej i prywatnej odwodnienia liniowego (odwodnienia korytkowe firmy ACO, Hauraton itp.). Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy w drodze zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, do której można podpiąć odwodnienie (wymaga to uzyskania odpowiednich zgód zarządcy kanalizacji oraz dokumentacji projektowej). Odwodnienie takie można również wypuścić do rowu, jeśli istnieje, jednakże może to wymagać uzyskania tzw. decyzji pozwolenia wodno-prawnego.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.