Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Rozmieszczenie elementów oczyszczalni ścieków na działce

Źródło: ShutterStock
Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać na działce rozmieszczona zgodnie z odpowiednimi wymaganiami warunkowanymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Dokument określa minimalne odległości poszczególnych elementów oczyszczalni od granic sąsiednich działek.

Kwestie lokalizacji oczyszczalni określa Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Elementy wchodzące w skład całej oczyszczalni powinny znajdować się w odpowiednich minimalnych odległościach zarówno od granic sąsiednich działek jak również od budynku mieszkalnego.

Lokalizacja osadnika gnilnego

Rozmieszczenie osadnika gnilnego określają przede wszystkim paragrafy 36 i 37 Rozporządzenia.

W przypadku urządzeń sanitarnych o pojemności nie większej niż 10m3, do których zaliczany jest typowy osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni ścieków, Rozporządzenie określa minimalne odległości lokalizacji osadnika od pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi na 5,0m oraz od granicy działki sąsiedniej (działki prywatnej, drogi lub chodnika oraz ciągów pieszo-rowerowych) na 2,0m. Podane odległości dotyczą zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz zabudowy rekreacji indywidualnej.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczenia, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. W przypadku braku możliwości spełnianie tego warunku, odległość osadnika podziemnego od budynku musi wynosić co najmniej 5,0m.

W przypadku zabudowy innej niż jednorodzinna, zagrodowa lub rekreacji indywidualnej, jeśli jednocześnie pojemność osadnika gnilnego nie przekracza 10m3, odległość osadnika powinna wynosić co najmniej 15m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mniej niż 7,5m od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy, oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Jeśli chcemy wbudować osadnik większy niż 10m3, lecz jednocześnie nie przekraczający 50m3, odległości te powinny wynosić co najmniej 30m od okien i drzwi zewnętrznych, 7,5m od granicy działki sąsiedniej oraz 10m od dróg, ulic i ciągów pieszo-rowerowych.Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zlokalizowana z zachowaniem minimalnych odległości. Ważna jest odległość osadnika gnilnego od granicy działki a także odległość osadnika gnilnego od budynku. Natomiast odległość od studni z wodą pitną oraz odległość separatora tłuszczów od budynku jest określona w rozporządzeniu. Odległość separatora tłuszczów od granicy działki powinna zostać zachowana tak samo jak sama lokalizacja osadnika gnilnego oraz lokalizacja oczyszczalni ścieków na działce. Określone są pewne warunki lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków tj. głównie odległość drenażu rozsączającego od granicy działki oraz odległość drenażu rozsączającego od budynku. Istotna jest również odpowiednia odległość studni od oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja separatora tłuszczów

Odległość łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić nie mniej niż 5,0m.

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z powyższym zapisem odległość 5,0m nie musi być zachowana licząc od garażu i drzwi garażowych czy od drzwi budynków gospodarczych.

Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający, zarówno w formie skrzynek lub paneli rozsączających jak i studni chłonnej, powinien być usytuowany co najmniej 30m od studni z wodą pitną oraz w odległości nie mniejszej niż 2,0m od granicy działki, niezależnie od tego czy jest to działka sąsiada czy też droga lub ciąg pieszy.

Dodatkowo przepisy określają minimalną odległość separatora na 1,5 od rurociągów z gazem i wodą, 0,8m od kabli energetycznych oraz 3,0m od drzew i krzewów.

Odległości od uzbrojenia podziemnego związane są z bezpieczeństwem jego użytkowania natomiast należy także obowiązkowo zachowywać minimalne odległości od drzew. Wynika to z faktu, że drenaż zlokalizowany zbyt blisko krony drzewa może zostać uszkodzony przez rozrastające się z biegiem lat korzenie drzewa.

Dodatkowo przepisy określają minimalną odległość 1,5 drenaży od poziomu wód gruntowych. Z tego względu zaleca się miejscowe wykonanie przynajmniej 1-2 odwiertów geologicznych na głębokość 2-3m. Przy planowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zawsze zaleca się realizację tego typu otworów geologicznych. Ich koszt na potrzeby oczyszczalni nie powinien przekroczyć kwoty 300-400zł.

Warto również zachować tzw. strefę buforową w odległości nie mniejszej niż 2-3m od drenażu, gdyż ewentualna praca sprzętu mechanicznego czy wykonującego w przyszłości roboty ziemne może uszkodzić drenaż i zakłócić pracę całej oczyszczalni.

Studnia z wodą pitną

Kryteria lokalizacji studni określa paragraf 31 Rozporządzenia, który mówi o minimalnych odległościach studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i nie wymagającej ustanowienia strefy ochronnej.

Odległość takiej studni powinna wynosić nie mniej niż 5,0m od granicy działki oraz nie mniej niż 15,0m od zbiorników gromadzenia nieczystości, czyli w naszym wypadku od osadnika gnilnego. Dodatkowo należy zachować minimalną odległość 30m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji.

Dopuszczalne jest usytuowanie studni z wodą pitną w odległości mniejszej niż 5,0m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, jednakże pod warunkiem zachowania na obydwu działkach pozostałych minimalnych odległości. Kwestia zmniejszenia tej odległości powinna zostać uzgodniona między sąsiadami, najlepiej w formie pisemnej zgody lub porozumienia stron.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.